• Algemene Leden Vergadering

 • Op 22 november zal om 20 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Op de agenda de gebruikelijke punten van onze jaarlijkse ALV met o.a. de bestuursverkiezing.

  De penningmeester Tanja Zwaag en bestuurslid facilitaire zaken Patrick Bronstijn zijn aftredend en herbenoembaar, zie ook ons huishoudelijk reglement. Door de leden van onze vereniging kunnen ook kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties  worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 8 november 2017 schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij een bestuursfunctie wil aanvaarden.
  Ook deze keer hebben zowel alle leden als ouders van jeugdleden toegang tot de ALV, toegang wordt alleen verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind. Alleen leden hebben stemrecht op de ALV.  Onderstaand volgt de voorlopige agenda. Er kunnen altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden. 

  AGENDA

  1.             Opening en met berichten van verhindering.
  2.             Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 13-2-2017 
  3.             Certificering jeugdopleiding
  4.             Renovatie
  5.             Mededelingen bestuur
  6.             Jaarverslag 2016-2017 van de secretaris
  7.             Jaarverslag 2016-2017 van de penningmeester
  8.             Verslag van de kascommissie
  9.             Verkiezing van de kascommissie 2017-2018
  10.           Vaststelling begroting verenigingsjaar 2017-2018
  11.           Benoeming commissies en coördinatoren
  12.           Bestuursverkiezing
  13.           Voorstellen door leden
  14.           Rondvraag
  15.           Sluiting