• Op woensdag  23 september  2020 zal om 20 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Op de agenda de jaarlijkse bestuursverkiezing. Onze penningmeester Tanja Zwaag is aftredend en herbenoembaar voor 1 jaar, het bestuurslid facilitaire zaken, Patrick Bronstijn is aftredend en herbenoembaar voor de reguliere termijn van 3 jaar.

  Door de leden van onze vereniging kunnen kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 15 september 2020 schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij deze bestuursfunctie wil aanvaarden. 

  Zowel alle leden als ouders van jeugdleden hebben toegang tot de ALV. Toegang wordt verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind indien deze is uitgegeven. De actuele ledenlijst is hierin leidend. U wordt verzocht bij toegang de presentielijst te ondertekenen, indien u u gegevens niet vernoemd wil zien in de notulen verzoeken we u dit hierop aan te geven. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV.  

  In verband met de coronacrisis is er beperkt ruimte in het clubhuis. Daarom vragen wij u om voorafgaand aan de ALV aan te melden via info@svjuliana31.nl. Bij een teveel aan aanmeldingen hebben leden voorrang op ouders van leden. Mogelijk moeten wij een alternatieve ALV overwegen.

  Onderstaand volgt de voorlopige agenda. Er kunnen altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden.

  Agenda

  1. Opening met berichten van verhindering en herdenking overleden leden
  2. Vaststelling notulen ALV 9 okt. 2019
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Jaarverslag 2019-2020 van de secretaris  
  5. Jaarverslag 2019-2020 van de penningmeester (ter inzage bij de penningmeester)
  6. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
  7. Vaststelling begroting 2020-2021
  8. Benoeming commissies en coördinatoren
  9. Bestuursverkiezing
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

   

   

   

  Jaarverslag van de secretaris