• ALV 11 oktober 2022

 • Op dinsdag  11 oktober 2022 zal om 20 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Op de agenda de jaarlijkse bestuursverkiezing. Secretaris en vice-voorzitter Lianne Muller en bestuurslid voetbalzaken Joost Heijnen zijn aftredend en herbenoembaar voor de reguliere termijn van 3 jaar. Door de leden van onze vereniging kunnen kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties en voor de nu vacante positie van voorzitter worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 4 oktober 2022 schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij deze bestuursfunctie wil aanvaarden. 

  Zowel alle leden als ouders van jeugdleden hebben toegang tot de ALV. Toegang wordt verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind indien deze is uitgegeven. De actuele ledenlijst is hierin leidend. U wordt verzocht bij toegang de presentielijst te ondertekenen, indien u u gegevens niet vernoemd wil zien in de notulen verzoeken we u dit hierop aan te geven. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV.   

  Onderstaand volgt de definitieve agenda. 

  Agenda

  1. Opening met berichten van verhindering en herdenking overleden leden
  2. Vaststelling notulen ALV d.d. 6 oktober 2021
  3. Mededelingen van het bestuur, met voortgang kanaalzone
  4. Jaarverslag 2021-2022 van de secretaris
  5. Jaarverslag 2021-2022 van de penningmeester, ter inzage i.o.m. de penningmeester
  6. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
  7. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2022-2023
  8. Benoeming commissies en coördinatoren
  9. Bestuursverkiezing
  10. Rondvraag
  11. Sluiting