• ALV 2021 op 6 oktober

 • UPDATE: Jaarverslag is toegevoegd en aanmelden voor ALV niet meer nodig.

  Op woensdag  6 oktober 2021 zal om 20 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Op de agenda de jaarlijkse bestuursverkiezing. Voorzitter Carla Goossens aftredend en herbenoembaar voor de reguliere termijn van 3 jaar.  Penningmeester Tanja Zwaag is aftredend. Het bestuur draagt Peter van Heijnsbergen voor om haar op te volgen. Peter is al vele jaren actief binnen de vereniging als leider, afgelopen seizoen van de JO19-3. Hij heeft veel bestuurservaring in andere besturen en is financieel bijzonder goed onderlegd. 

  Door de leden van onze vereniging kunnen kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 28 september 2021 schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij deze bestuursfunctie wil aanvaarden. 

  Zowel alle leden als ouders van jeugdleden hebben toegang tot de ALV. Toegang wordt verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind indien deze is uitgegeven. De actuele ledenlijst is hierin leidend. U wordt verzocht bij toegang de presentielijst te ondertekenen, indien u u gegevens niet vernoemd wil zien in de notulen verzoeken we u dit hierop aan te geven. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV.  

  Onderstaand volgt de voorlopige agenda. Er kunnen altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden. 

  AGENDA

  1. Opening met berichten van verhindering en herdenking overleden leden
  2. Vaststelling notulen ALV d.d. 23 september 2020 
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Jaarverslag 2020-2021 van de secretaris 
  5. Jaarverslag 2020-2021 van de penningmeester (op verzoek in te zien bij de penningmeester)
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Verkiezing van de kascommissie
  8. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2021-2022
  9. Benoeming commissies en coördinatoren
  10. Bestuursverkiezing
  11. Voorstellen door leden (indienen voor 28 sept 2021 bij de secretaris via info@svjuliana31.nl )
  12. Rondvraag
  13. Sluiting