• Algemene Leden Vergadering

  UPDATE: aanpassing Huishoudelijk Reglement toegevoegd.

  UPDATE: Jaarverslag toegevoegd.

  Op woensdag 9 oktober 2019 zal om 20 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Op de agenda de jaarlijkse bestuursverkiezing. Onze secretaris Lianne Muller is aftredend en herbenoembaar. Ons bestuurslid voetbalzaken Loek Heijnen is aftredend en niet herbenoembaar. Hij gaat ons echter niet verlaten maar zal zich blijven inzetten voor de senioren selectieteams Zo-1 en Za-1.

  Het bestuur draagt Joost Heijnen voor om hem op te volgen. Joost Heijnen is al vele jaren actief binnen de vereniging. Als trainer, leider, coördinator en wedstrijdsecretaris heeft hij veel ervaring opgedaan op de portefeuille voetbalzaken. Hij zal daarbij voorlopig het wedstrijdsecretariaat blijven doen.

  Door de leden van onze vereniging kunnen kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 1 oktober 2019 schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij deze bestuursfunctie wil aanvaarden.

  Zowel alle leden als ouders van jeugdleden hebben toegang tot de ALV.  Toegang wordt verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind indien deze is uitgegeven. De actuele ledenlijst is hierin leidend. U wordt verzocht bij toegang de presentielijst te ondertekenen, indien u u gegevens niet vernoemd wil zien in de notulen verzoeken we u dit hierop aan te geven. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV.  

  Onderstaand volgt de voorlopige agenda. Er kunnen altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden.

   AGENDA

  1. Opening

      1.1      Berichten van verhindering

      1.2      Herdenking overleden leden

  2. Vaststelling notulen ALV d.d. 1 oktober 2018 (tevens te lezen in de schietschijf van september)

  3. Kledingproject

      3.1 Plan van aanpak

      3.2 Aanpassing van het huishoudelijk reglement (tevens ter inzage in het clubhuis)

  4. Jaarverslag 2018-2019 van de secretaris (tevens ter inzage in het clubhuis)

  5. Jaarverslag 2018-2019 van de penningmeester (ter inzage, na overleg met de penningmeester)

  6. Verslag van de kascommissie en verkiezing van de kascommissie 2019-2020

  7. Vaststelling contributie en begroting verenigingsjaar 2019-2020

  8. Benoeming commissies en coördinatoren

  9. Bestuursverkiezing

  10. Rondvraag

  11. Sluiting