• Vertrouwenspersoon

  sv Juliana’31 heeft een vertrouwenspersoon die zich inzet om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarmee willen we de drempel verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken.

  De vertrouwenspersoon valt onder de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter maar gaat geheel onafhankelijk te werk: iedereen kan in vertrouwen alles vertellen, vooral datgene wat je eigenlijk niet bij een ander zou doen. De vertrouwenspersoon is neutraal, laagdrempelig aanspreekbaar, luistert, adviseert en verwijst door. De vertrouwenspersoon zal luisteren in vertrouwelijkheid, je kiest zelf de stappen die hierna worden genomen. De vertrouwenspersoon zal je hierin begeleiden.

  sv Juliana’31 wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt en met plezier actief én passief van voetbal kan genieten. In onze gedragscode geven we aan hoe we binnen onze vereniging met elkaar om dienen te gaan.

  Ongewenst gedrag kan als kleinerend, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren worden en doet afbreuk aan onze doelstellingen. Voorbeelden daarvan zijn pesterij, discriminatie, onterecht uiten van beschuldigingen, bedreigingen, seksuele intimidatie etc.

  Als een incident met ongewenst gedrag plaats vindt, kunnen betrokkenen dit melden bij de vertrouwenspersoon.

  De vertrouwenspersoon behandelt alles vertrouwelijk: er wordt niets gedaan wat de betrokkene niet wil! Ze luistert vooral, adviseert, bemiddelt of helpt bij de eerste stappen naar professionele hulp.

  Geweldsdelicten en strafbare feiten dienen bij de politie gemeld te worden!

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
  - preventie van ongewenst gedrag en in dat kader toezien op de juiste uitvoering van VOG’s van vrijwilligers;
  - eerste opvang van en een vertrouwelijk gesprek voeren met slachtoffers;
  - bespreken van vervolgstappen cq doorverwijzen naar professionele instanties;
  - inhoudelijk en eventueel anoniem rapporteren aan het bestuur: alleen in nauw overleg met betrokkene!
  - meldingen ontvangen via vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl

  Speciaal voor leiders/ trainers: lees hier hoe je ongewenst gedrag in je team kunt voorkomen.

rfwbs-slide